yuki2006
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
159815 2017-03-26 04:22:32 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) C# AC 24 ms 157
Byte
159814 2017-03-26 04:20:52 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) C# AC 31 ms 157
Byte
159813 2017-03-26 04:13:28 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 2 ms 12
Byte
158748 2017-03-21 20:04:51 yuki2006yuki2006 No.9002 FizzBuzz(テスト用) C# AC 46 ms 430
Byte
156856 2017-03-10 23:23:41 yuki2006yuki2006 No.490 yukiソート Go AC 18 ms 2231
Byte
156449 2017-03-10 21:19:10 yuki2006yuki2006 No.159 刺さらないUSB Python2 AC 17 ms 165
Byte
156448 2017-03-10 21:18:44 yuki2006yuki2006 No.159 刺さらないUSB PyPy2 MLE - 163
Byte
154796 2017-03-02 16:00:07 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) C AC 3 ms 66
Byte
153202 2017-02-26 15:32:27 yuki2006yuki2006 No.488 四角関係 Go AC 12 ms 931
Byte
153149 2017-02-26 13:35:29 yuki2006yuki2006 No.486 3 Straight Win(3連勝) Go AC 3 ms 270
Byte
151101 2017-02-19 12:17:12 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) PHP7 AC 9 ms 80
Byte
149384 2017-02-11 00:02:49 yuki2006yuki2006 No.483 マッチ並べ Go AC 4 ms 3170
Byte
149020 2017-02-10 22:36:39 yuki2006yuki2006 No.482 あなたの名は Go AC 32 ms 2297
Byte
148758 2017-02-10 21:54:02 yuki2006yuki2006 No.482 あなたの名は Go WA - 2297
Byte
148745 2017-02-10 21:28:40 yuki2006yuki2006 No.481 1から10 Go AC 3 ms 146
Byte
148744 2017-02-10 21:28:19 yuki2006yuki2006 No.481 1から10 Go WA - 146
Byte
148743 2017-02-10 21:24:54 yuki2006yuki2006 No.480 合計 Go AC 4 ms 1972
Byte
148003 2017-02-06 01:14:18 yuki2006yuki2006 No.476 正しくない平均 C++14 AC 4 ms 338
Byte
147255 2017-02-01 01:58:13 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 3 ms 12
Byte
147037 2017-01-31 00:13:21 yuki2006yuki2006 No.479 頂点は要らない Go AC 212 ms 2802
Byte
146389 2017-01-27 23:46:54 yuki2006yuki2006 No.478 一般門松列列 Go AC 5 ms 2370
Byte
146386 2017-01-27 23:46:03 yuki2006yuki2006 No.478 一般門松列列 Go WA - 2363
Byte
146367 2017-01-27 23:35:46 yuki2006yuki2006 No.477 MVP Go AC 8 ms 1995
Byte
146360 2017-01-27 23:31:59 yuki2006yuki2006 No.476 正しくない平均 Go AC 3 ms 2123
Byte
143575 2017-01-08 15:13:47 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 3 ms 12
Byte
143562 2017-01-08 14:21:56 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 3 ms 12
Byte
143561 2017-01-08 14:16:27 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 3 ms 12
Byte
143101 2017-01-06 00:29:22 yuki2006yuki2006 No.105 arcの六角ボルト Go AC 44 ms 2279
Byte
143023 2017-01-05 14:32:19 yuki2006yuki2006 No.355 数当てゲーム(2) Go AC 46 ms 2532
Byte
142940 2017-01-05 01:12:56 yuki2006yuki2006 No.355 数当てゲーム(2) Go WA - 1753
Byte
142670 2017-01-03 16:12:49 yuki2006yuki2006 No.115 遠足のおやつ Go AC 6 ms 1083
Byte
142667 2017-01-03 16:09:00 yuki2006yuki2006 No.115 遠足のおやつ Go WA - 1070
Byte
142666 2017-01-03 16:07:03 yuki2006yuki2006 No.115 遠足のおやつ Go WA - 1025
Byte
142665 2017-01-03 16:06:24 yuki2006yuki2006 No.115 遠足のおやつ Go WA - 764
Byte
141410 2016-12-25 17:16:07 yuki2006yuki2006 No.246 質問と回答 C++11 AC 101 ms 331
Byte
139736 2016-12-18 17:03:14 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Java8 AC 213 ms 2126
Byte
139724 2016-12-18 15:43:09 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Java8 AC 185 ms 2029
Byte
139723 2016-12-18 15:38:49 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Java8 AC 208 ms 2022
Byte
139722 2016-12-18 15:36:31 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Java8 AC 779 ms 1934
Byte
139660 2016-12-18 12:17:43 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Go AC 70 ms 3286
Byte
139658 2016-12-18 12:10:44 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Go WA - 3290
Byte
139657 2016-12-18 12:10:25 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Go CE - 3292
Byte
139655 2016-12-18 12:04:51 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Go WA - 3214
Byte
139654 2016-12-18 12:04:10 yuki2006yuki2006 No.94 圏外です。(EASY) Go WA - 3262
Byte
138021 2016-12-12 22:04:33 yuki2006yuki2006 No.462 6日知らずのコンピュータ Go AC 7 ms 2913
Byte
138011 2016-12-12 21:34:42 yuki2006yuki2006 No.462 6日知らずのコンピュータ Go WA - 2889
Byte
138008 2016-12-12 21:19:58 yuki2006yuki2006 No.462 6日知らずのコンピュータ Go WA - 2771
Byte
138007 2016-12-12 21:14:22 yuki2006yuki2006 No.462 6日知らずのコンピュータ Go WA - 2604
Byte
138006 2016-12-12 21:11:44 yuki2006yuki2006 No.462 6日知らずのコンピュータ Go WA - 2608
Byte
137286 2016-12-10 03:48:36 yuki2006yuki2006 No.272 NOT回路 Vim script AC 4 ms 139
Byte
検索
結果
言語