kanoekakihito
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
286636 2018-09-22 14:29:12 kanoekakihitokanoekakihito No.289 数字を全て足そう Python3 AC 19 ms 50
Byte
286635 2018-09-22 14:21:38 kanoekakihitokanoekakihito No.289 数字を全て足そう Python3 AC 19 ms 52
Byte
286634 2018-09-22 14:18:15 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 AC 17 ms 243
Byte
286633 2018-09-22 14:17:18 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 RE - 238
Byte
286630 2018-09-22 14:06:00 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 AC 17 ms 376
Byte
286627 2018-09-22 14:00:42 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 RE - 343
Byte
286626 2018-09-22 13:55:15 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 WA - 338
Byte
286623 2018-09-22 13:22:04 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 WA - 190
Byte
286622 2018-09-22 13:20:40 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 WA - 181
Byte
286621 2018-09-22 13:13:22 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 WA - 250
Byte
286620 2018-09-22 13:11:22 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 RE - 250
Byte
286619 2018-09-22 13:05:57 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 RE - 281
Byte
286618 2018-09-22 12:59:41 kanoekakihitokanoekakihito No.24 数当てゲーム Python3 RE - 363
Byte
286615 2018-09-22 12:43:52 kanoekakihitokanoekakihito No.481 1から10 Python3 AC 17 ms 42
Byte
286614 2018-09-22 12:43:16 kanoekakihitokanoekakihito No.481 1から10 Python3 CE - 41
Byte
286613 2018-09-22 12:42:24 kanoekakihitokanoekakihito No.481 1から10 Python3 AC 17 ms 48
Byte
119196 2016-09-24 00:42:00 kanoekakihitokanoekakihito No.3 ビットすごろく Python3 WA - 573
Byte
119184 2016-09-23 22:50:27 kanoekakihitokanoekakihito No.3 ビットすごろく Python3 WA - 556
Byte
119183 2016-09-23 22:49:52 kanoekakihitokanoekakihito No.3 ビットすごろく Python3 WA - 572
Byte
119179 2016-09-23 22:28:42 kanoekakihitokanoekakihito No.3 ビットすごろく Python3 TLE - 572
Byte
119175 2016-09-23 22:11:51 kanoekakihitokanoekakihito No.3 ビットすごろく Python3 TLE - 415
Byte
119174 2016-09-23 22:10:37 kanoekakihitokanoekakihito No.3 ビットすごろく Python3 WA - 403
Byte
119160 2016-09-23 21:10:18 kanoekakihitokanoekakihito No.207 世界のなんとか Python3 AC 17 ms 115
Byte
117301 2016-09-14 22:21:48 kanoekakihitokanoekakihito No.22 括弧の対応 Python3 AC 27 ms 209
Byte
117147 2016-09-13 21:35:40 kanoekakihitokanoekakihito No.5 数字のブロック Python3 AC 25 ms 212
Byte
117134 2016-09-13 20:37:33 kanoekakihitokanoekakihito No.5 数字のブロック Python3 RE - 272
Byte
117133 2016-09-13 20:26:19 kanoekakihitokanoekakihito No.5 数字のブロック Python3 WA - 207
Byte
117132 2016-09-13 20:20:57 kanoekakihitokanoekakihito No.5 数字のブロック Python3 RE - 185
Byte
117131 2016-09-13 20:18:55 kanoekakihitokanoekakihito No.5 数字のブロック Python3 WA - 184
Byte
53770 2015-10-14 18:53:03 kanoekakihitokanoekakihito No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 Python3 AC 17 ms 67
Byte
53710 2015-10-14 09:29:25 kanoekakihitokanoekakihito No.69 文字を自由に並び替え Python3 AC 18 ms 72
Byte
53682 2015-10-13 23:26:18 kanoekakihitokanoekakihito No.56 消費税 Python3 AC 16 ms 65
Byte
47351 2015-09-04 20:38:37 kanoekakihitokanoekakihito No.244 ★1のグラフの問題 Python3 AC 16 ms 24
Byte
47333 2015-09-04 18:58:19 kanoekakihitokanoekakihito No.112 ややこしい鶴亀算 Python3 AC 17 ms 92
Byte
47332 2015-09-04 18:53:56 kanoekakihitokanoekakihito No.112 ややこしい鶴亀算 Python3 WA - 91
Byte
47331 2015-09-04 18:51:48 kanoekakihitokanoekakihito No.112 ややこしい鶴亀算 Python3 WA - 87
Byte
47329 2015-09-04 18:18:11 kanoekakihitokanoekakihito No.51 やる気の問題 Python3 AC 82 ms 93
Byte
47328 2015-09-04 18:08:36 kanoekakihitokanoekakihito No.51 やる気の問題 Python3 WA - 93
Byte
47256 2015-09-04 09:04:10 kanoekakihitokanoekakihito No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 Python3 AC 17 ms 63
Byte
47189 2015-09-03 22:45:52 kanoekakihitokanoekakihito No.191 供託金 Python3 RE - 106
Byte
47171 2015-09-03 20:23:22 kanoekakihitokanoekakihito No.113 宝探し Python3 AC 17 ms 98
Byte
47170 2015-09-03 20:18:39 kanoekakihitokanoekakihito No.69 文字を自由に並び替え Python3 AC 16 ms 87
Byte
47169 2015-09-03 20:12:01 kanoekakihitokanoekakihito No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ Python3 AC 47 ms 89
Byte
47168 2015-09-03 19:58:22 kanoekakihitokanoekakihito No.272 NOT回路 Python3 AC 17 ms 31
Byte
47167 2015-09-03 19:54:02 kanoekakihitokanoekakihito No.188 HAPPY DAY Python3 AC 17 ms 9
Byte
47165 2015-09-03 19:45:16 kanoekakihitokanoekakihito No.46 はじめのn歩 Python3 AC 18 ms 79
Byte
47162 2015-09-03 19:43:20 kanoekakihitokanoekakihito No.46 はじめのn歩 Python3 RE - 74
Byte
47161 2015-09-03 19:10:32 kanoekakihitokanoekakihito No.21 平均の差 Python3 AC 16 ms 91
Byte
47160 2015-09-03 19:07:11 kanoekakihitokanoekakihito No.21 平均の差 Python3 WA - 85
Byte
47156 2015-09-03 18:56:36 kanoekakihitokanoekakihito No.18 うーさー暗号 Python3 AC 21 ms 204
Byte
検索
結果
言語