tarotaro789
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
157739 2017-03-14 02:09:02 tarotaro789tarotaro789 No.337 P versus NP Python3 AC 16 ms 94 bytes
157723 2017-03-14 00:04:35 tarotaro789tarotaro789 No.182 新規性の虜 Python3 TLE - 127 bytes
157679 2017-03-13 11:06:06 tarotaro789tarotaro789 No.369 足し間違い Python3 AC 18 ms 86 bytes
157638 2017-03-12 20:18:20 tarotaro789tarotaro789 No.224 文字列変更(easy) C90 WA - 262 bytes
157637 2017-03-12 20:15:42 tarotaro789tarotaro789 No.224 文字列変更(easy) C WA - 254 bytes
157635 2017-03-12 20:11:36 tarotaro789tarotaro789 No.224 文字列変更(easy) C WA - 226 bytes
157627 2017-03-12 19:56:59 tarotaro789tarotaro789 No.224 文字列変更(easy) Python3 AC 16 ms 112 bytes
157527 2017-03-12 13:37:13 tarotaro789tarotaro789 No.138 化石のバージョン Python3 WA - 138 bytes
157503 2017-03-12 11:17:35 tarotaro789tarotaro789 No.353 ヘイトプラス Python3 AC 28 ms 43 bytes
157489 2017-03-12 09:14:46 tarotaro789tarotaro789 No.185 和風 Python3 AC 19 ms 390 bytes
157488 2017-03-12 09:13:32 tarotaro789tarotaro789 No.185 和風 Python3 WA - 391 bytes
157344 2017-03-11 18:49:50 tarotaro789tarotaro789 No.51 やる気の問題 Python3 AC 45 ms 104 bytes
157320 2017-03-11 16:40:42 tarotaro789tarotaro789 No.436 ccw Python3 AC 21 ms 108 bytes
157251 2017-03-11 07:05:56 tarotaro789tarotaro789 No.169 何分かかるの!? Python3 AC 15 ms 70 bytes
157250 2017-03-11 07:01:48 tarotaro789tarotaro789 No.169 何分かかるの!? Python3 WA - 64 bytes
157248 2017-03-11 06:01:58 tarotaro789tarotaro789 No.279 木の数え上げ Python3 AC 20 ms 83 bytes
157233 2017-03-11 02:16:26 tarotaro789tarotaro789 No.299 蟻本が読めない Python3 AC 16 ms 39 bytes
156472 2017-03-10 22:03:16 tarotaro789tarotaro789 No.191 供託金 Python3 AC 16 ms 128 bytes
156150 2017-03-09 07:41:00 tarotaro789tarotaro789 No.192 合成数 Python3 AC 16 ms 60 bytes
155676 2017-03-07 03:01:58 tarotaro789tarotaro789 No.128 お年玉(1) Python3 AC 18 ms 55 bytes
155578 2017-03-06 01:44:48 tarotaro789tarotaro789 No.21 平均の差 C90 WA - 330 bytes
155577 2017-03-06 01:42:39 tarotaro789tarotaro789 No.21 平均の差 C WA - 330 bytes
155576 2017-03-06 01:38:39 tarotaro789tarotaro789 No.21 平均の差 C WA - 328 bytes
155574 2017-03-06 01:16:21 tarotaro789tarotaro789 No.21 平均の差 Python3 AC 17 ms 111 bytes
155532 2017-03-05 15:59:02 tarotaro789tarotaro789 No.272 NOT回路 Python3 AC 16 ms 30 bytes
155531 2017-03-05 15:57:01 tarotaro789tarotaro789 No.272 NOT回路 Python3 WA - 30 bytes
155444 2017-03-04 22:11:14 tarotaro789tarotaro789 No.354 メルセンヌ素数 Python3 AC 774 ms 99 bytes
155443 2017-03-04 22:09:08 tarotaro789tarotaro789 No.354 メルセンヌ素数 Python3 TLE - 118 bytes
153865 2017-02-27 22:45:52 tarotaro789tarotaro789 No.227 簡単ポーカー Python3 AC 16 ms 322 bytes
153863 2017-02-27 22:45:13 tarotaro789tarotaro789 No.227 簡単ポーカー Python3 WA - 321 bytes
153114 2017-02-26 06:38:37 tarotaro789tarotaro789 No.46 はじめのn歩 C90 AC 1 ms 148 bytes
153113 2017-02-26 06:34:39 tarotaro789tarotaro789 No.46 はじめのn歩 C90 CE - 163 bytes
153112 2017-02-26 06:25:32 tarotaro789tarotaro789 No.9000 Hello World! (テスト用) C90 WA - 77 bytes
153014 2017-02-26 00:07:01 tarotaro789tarotaro789 No.311 z in FizzBuzzString Python3 AC 16 ms 36 bytes
153013 2017-02-26 00:03:01 tarotaro789tarotaro789 No.311 z in FizzBuzzString Python3 TLE - 115 bytes
153010 2017-02-25 23:56:50 tarotaro789tarotaro789 No.311 z in FizzBuzzString Python3 TLE - 230 bytes
153005 2017-02-25 23:50:27 tarotaro789tarotaro789 No.311 z in FizzBuzzString Python3 TLE - 316 bytes
152797 2017-02-25 06:50:54 tarotaro789tarotaro789 No.63 ポッキーゲーム Python3 AC 16 ms 77 bytes
152796 2017-02-25 06:44:27 tarotaro789tarotaro789 No.63 ポッキーゲーム Python3 WA - 108 bytes
152795 2017-02-25 06:39:56 tarotaro789tarotaro789 No.63 ポッキーゲーム Python3 WA - 106 bytes
152794 2017-02-25 06:39:21 tarotaro789tarotaro789 No.63 ポッキーゲーム Python3 WA - 106 bytes
151913 2017-02-23 19:26:40 tarotaro789tarotaro789 No.69 文字を自由に並び替え Python3 AC 15 ms 152 bytes
151771 2017-02-23 11:44:51 tarotaro789tarotaro789 No.143 豆 Python3 AC 16 ms 186 bytes
151502 2017-02-22 01:48:31 tarotaro789tarotaro789 No.275 中央値を求めよ Python3 AC 17 ms 165 bytes
151501 2017-02-22 01:22:30 tarotaro789tarotaro789 No.289 数字を全て足そう Python3 AC 19 ms 157 bytes
151443 2017-02-21 20:34:57 tarotaro789tarotaro789 No.163 cAPSlOCK Python3 AC 17 ms 36 bytes
151442 2017-02-21 20:33:08 tarotaro789tarotaro789 No.163 cAPSlOCK Python3 RE - 35 bytes
151099 2017-02-19 11:51:56 tarotaro789tarotaro789 No.83 最大マッチング Python3 AC 66 ms 214 bytes
151097 2017-02-19 11:43:16 tarotaro789tarotaro789 No.83 最大マッチング Python3 WA - 140 bytes
151083 2017-02-19 06:08:07 tarotaro789tarotaro789 No.418 ミンミンゼミ Python3 AC 17 ms 109 bytes
検索
結果
言語