tnoda_
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
90490 2016-05-05 22:34:28 tnoda_tnoda_ No.353 ヘイトプラス Python2 AC 13 ms 50
Byte
63369 2015-12-06 21:00:48 tnoda_tnoda_ No.311 z in FizzBuzzString Python2 AC 11 ms 30
Byte
63367 2015-12-06 20:59:57 tnoda_tnoda_ No.311 z in FizzBuzzString Python2 WA - 26
Byte
59595 2015-11-18 16:37:22 tnoda_tnoda_ No.75 回数の期待値の問題 Python2 AC 19 ms 415
Byte
59467 2015-11-17 18:24:09 tnoda_tnoda_ No.300 平方数 Python2 AC 250 ms 203
Byte
59466 2015-11-17 18:22:00 tnoda_tnoda_ No.300 平方数 Python2 WA - 215
Byte
59465 2015-11-17 18:21:05 tnoda_tnoda_ No.300 平方数 Python2 WA - 215
Byte
59309 2015-11-15 20:22:57 tnoda_tnoda_ No.299 蟻本が読めない Python2 AC 12 ms 24
Byte
57736 2015-11-07 00:03:46 tnoda_tnoda_ No.296 n度寝 Python2 AC 13 ms 102
Byte
56342 2015-10-31 13:23:48 tnoda_tnoda_ No.287 場合の数 C++11 AC 3 ms 918
Byte
55554 2015-10-24 18:31:56 tnoda_tnoda_ No.290 1010 Python2 AC 15 ms 100
Byte
55553 2015-10-24 18:22:21 tnoda_tnoda_ No.290 1010 Python2 AC 14 ms 288
Byte
55270 2015-10-23 22:38:40 tnoda_tnoda_ No.293 4>7の世界 Python2 AC 12 ms 505
Byte
55201 2015-10-23 22:25:36 tnoda_tnoda_ No.292 芸名 Python2 AC 12 ms 129
Byte
55113 2015-10-23 17:37:20 tnoda_tnoda_ No.285 消費税2 Python2 AC 12 ms 78
Byte
55112 2015-10-23 17:36:05 tnoda_tnoda_ No.285 消費税2 Python2 WA - 76
Byte
55109 2015-10-23 17:32:28 tnoda_tnoda_ No.285 消費税2 Python2 WA - 19
Byte
55108 2015-10-23 17:31:56 tnoda_tnoda_ No.285 消費税2 Python2 WA - 19
Byte
54837 2015-10-20 20:27:59 tnoda_tnoda_ No.289 数字を全て足そう Python2 AC 18 ms 70
Byte
52034 2015-10-05 16:22:06 tnoda_tnoda_ No.229 線分上を往復する3つの動点の一致 Python2 AC 24 ms 694
Byte
51760 2015-10-02 16:02:49 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 AC 12 ms 938
Byte
51759 2015-10-02 16:02:12 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 938
Byte
51757 2015-10-02 15:54:31 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 RE - 777
Byte
51756 2015-10-02 15:53:04 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 763
Byte
51755 2015-10-02 15:52:28 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 RE - 728
Byte
51753 2015-10-02 15:25:31 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 527
Byte
51752 2015-10-02 15:24:14 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 527
Byte
51751 2015-10-02 15:22:38 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 472
Byte
51750 2015-10-02 15:19:55 tnoda_tnoda_ No.281 門松と魔法(1) Python2 WA - 388
Byte
51618 2015-10-01 13:13:18 tnoda_tnoda_ No.280 歯車の問題(1) Python2 AC 12 ms 77
Byte
51616 2015-10-01 13:09:13 tnoda_tnoda_ No.280 歯車の問題(1) Python2 RE - 77
Byte
50589 2015-09-22 12:05:34 tnoda_tnoda_ No.279 木の数え上げ Python2 AC 146 ms 167
Byte
49099 2015-09-14 19:38:59 tnoda_tnoda_ No.233 めぐるはめぐる (3) PyPy2 AC 334 ms 487
Byte
49098 2015-09-14 19:37:45 tnoda_tnoda_ No.233 めぐるはめぐる (3) Python2 AC 802 ms 487
Byte
48780 2015-09-10 12:50:59 tnoda_tnoda_ No.233 めぐるはめぐる (3) Python2 TLE - 534
Byte
48779 2015-09-10 10:51:42 tnoda_tnoda_ No.247 線形計画問題もどき Python2 TLE
(最新)
--
AC
- 312
Byte
48778 2015-09-10 10:44:21 tnoda_tnoda_ No.247 線形計画問題もどき Python2 TLE - 340
Byte
48776 2015-09-10 10:43:09 tnoda_tnoda_ No.247 線形計画問題もどき Python2 TLE - 343
Byte
48775 2015-09-10 10:40:48 tnoda_tnoda_ No.247 線形計画問題もどき Python2 TLE - 293
Byte
48602 2015-09-08 17:57:18 tnoda_tnoda_ No.277 根掘り葉掘り C++11 AC 1592 ms 1771
Byte
48600 2015-09-08 17:53:32 tnoda_tnoda_ No.277 根掘り葉掘り C++11 TLE - 1840
Byte
48598 2015-09-08 17:48:44 tnoda_tnoda_ No.277 根掘り葉掘り C++11 RE - 1753
Byte
48597 2015-09-08 17:48:20 tnoda_tnoda_ No.277 根掘り葉掘り Python2 CE - 1753
Byte
48577 2015-09-08 13:53:38 tnoda_tnoda_ No.278 連続する整数の和(2) Python2 AC 343 ms 234
Byte
48575 2015-09-08 13:47:29 tnoda_tnoda_ No.278 連続する整数の和(2) Python2 WA - 247
Byte
48451 2015-09-07 19:30:38 tnoda_tnoda_ No.276 連続する整数の和(1) Python2 AC 19 ms 61
Byte
48449 2015-09-07 19:25:02 tnoda_tnoda_ No.275 中央値を求めよ Python2 AC 12 ms 128
Byte
48448 2015-09-07 19:21:25 tnoda_tnoda_ No.275 中央値を求めよ Python2 RE - 129
Byte
48446 2015-09-07 19:19:48 tnoda_tnoda_ No.275 中央値を求めよ Python2 RE - 189
Byte
48445 2015-09-07 19:18:26 tnoda_tnoda_ No.275 中央値を求めよ Python2 RE - 115
Byte
検索
結果
言語