ytft
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
844277 2023-02-26 14:45:16 ytftytft No.2201 p@$$w0rd C AC 1 ms 456 bytes
844276 2023-02-26 14:43:13 ytftytft No.2201 p@$$w0rd C WA - 326 bytes
844275 2023-02-26 14:42:08 ytftytft No.2201 p@$$w0rd C WA - 307 bytes
844258 2023-02-26 06:37:18 ytftytft No.2211 Frequency Table of GCD PyPy3 AC 1893 ms 560 bytes
842799 2023-02-24 14:07:08 ytftytft No.2217 Suffix+ C AC 91 ms 444 bytes
842796 2023-02-24 13:56:25 ytftytft No.2216 Pa1indr0me C AC 1 ms 165 bytes
823374 2022-12-08 23:40:17 ytftytft No.1721 [Cherry 3rd Tune N] 麗しきNumber C AC 1 ms 234 bytes
822893 2022-12-06 11:56:36 ytftytft No.2140 Triangle C AC 1 ms 104 bytes
819189 2022-11-24 18:01:45 ytftytft No.2124 Guess the Permutation PyPy3 AC 123 ms 290 bytes
819188 2022-11-24 17:56:36 ytftytft No.2124 Guess the Permutation PyPy3 RE - 209 bytes
819187 2022-11-24 17:55:53 ytftytft No.2124 Guess the Permutation PyPy3 RE - 200 bytes
819186 2022-11-24 17:50:24 ytftytft No.2124 Guess the Permutation PyPy3 RE - 196 bytes
819184 2022-11-24 17:41:27 ytftytft No.2123 Chalk Breaker PyPy3 AC 36 ms 14 bytes
815765 2022-11-12 12:03:15 ytftytft No.98 円を描こう PyPy3 AC 83 ms 154 bytes
815764 2022-11-12 12:01:23 ytftytft No.99 ジャンピング駒 PyPy3 AC 101 ms 129 bytes
815763 2022-11-12 11:57:45 ytftytft No.100 直列あみだくじ PyPy3 AC 78 ms 368 bytes
815742 2022-11-12 07:32:17 ytftytft No.97 最大の値を求めるくえり PyPy3 AC 4054 ms 664 bytes
815741 2022-11-12 07:24:13 ytftytft No.97 最大の値を求めるくえり PyPy3 TLE - 923 bytes
815739 2022-11-12 06:07:43 ytftytft No.96 圏外です。 Python3 RE - 1,387 bytes
815633 2022-11-11 08:19:15 ytftytft No.95 Alice and Graph PyPy3 TLE - 1,583 bytes
815632 2022-11-11 08:15:16 ytftytft No.95 Alice and Graph PyPy3 TLE - 1,578 bytes
815609 2022-11-11 02:42:14 ytftytft No.95 Alice and Graph PyPy3 WA - 1,577 bytes
815591 2022-11-11 00:12:07 ytftytft No.95 Alice and Graph PyPy3 TLE - 1,556 bytes
815514 2022-11-10 14:55:59 ytftytft No.94 圏外です。(EASY) PyPy3 AC 138 ms 1,077 bytes
815513 2022-11-10 14:48:08 ytftytft No.93 ペガサス C++23(draft) AC 22 ms 793 bytes
815511 2022-11-10 14:36:00 ytftytft No.93 ペガサス Python3 TLE - 549 bytes
815510 2022-11-10 14:28:07 ytftytft No.93 ペガサス PyPy3 RE - 857 bytes
815461 2022-11-10 09:18:37 ytftytft No.92 逃走経路 Python3 AC 272 ms 460 bytes
815460 2022-11-10 09:15:39 ytftytft No.92 逃走経路 Python3 WA - 411 bytes
815459 2022-11-10 09:15:29 ytftytft No.92 逃走経路 PyPy3 RE - 411 bytes
815458 2022-11-10 09:06:26 ytftytft No.91 赤、緑、青の石 PyPy3 AC 765 ms 207 bytes
815456 2022-11-10 09:04:22 ytftytft No.91 赤、緑、青の石 PyPy3 WA - 200 bytes
815440 2022-11-10 01:05:11 ytftytft No.90 品物の並び替え C++23(draft) AC 107 ms 483 bytes
815432 2022-11-10 00:51:01 ytftytft No.90 品物の並び替え PyPy3 WA - 485 bytes
815429 2022-11-10 00:42:25 ytftytft No.89 どんどんドーナツどーんといこう! PyPy3 AC 73 ms 159 bytes
815423 2022-11-10 00:36:17 ytftytft No.88 次はどっちだ PyPy3 AC 90 ms 192 bytes
815422 2022-11-10 00:33:50 ytftytft No.87 Advent Calendar Problem PyPy3 AC 92 ms 206 bytes
815393 2022-11-09 22:34:54 ytftytft No.87 Advent Calendar Problem PyPy3 TLE - 194 bytes
815391 2022-11-09 22:32:25 ytftytft No.86 TVザッピング(2) Python3 AC 1167 ms 796 bytes
815390 2022-11-09 22:32:16 ytftytft No.86 TVザッピング(2) PyPy3 RE - 796 bytes
815061 2022-11-08 10:17:57 ytftytft No.85 TVザッピング(1) PyPy3 AC 79 ms 134 bytes
815060 2022-11-08 10:16:55 ytftytft No.85 TVザッピング(1) PyPy3 WA - 132 bytes
815059 2022-11-08 10:15:04 ytftytft No.85 TVザッピング(1) PyPy3 WA - 111 bytes
815058 2022-11-08 10:10:46 ytftytft No.84 悪の算盤 PyPy3 AC 76 ms 140 bytes
815057 2022-11-08 10:10:44 ytftytft No.84 悪の算盤 PyPy3 AC 80 ms 140 bytes
815056 2022-11-08 10:10:31 ytftytft No.84 悪の算盤 PyPy3 WA - 136 bytes
815054 2022-11-08 08:08:41 ytftytft No.83 最大マッチング PyPy3 AC 79 ms 100 bytes
815053 2022-11-08 08:06:32 ytftytft No.82 市松模様 PyPy3 AC 81 ms 187 bytes
815049 2022-11-08 07:27:34 ytftytft No.81 すべて足すだけの簡単なお仕事です。 PyPy3 AC 77 ms 352 bytes
815048 2022-11-08 07:25:45 ytftytft No.81 すべて足すだけの簡単なお仕事です。 PyPy3 WA - 289 bytes
検索
結果
言語