hamray
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
411557 2019-12-24 01:20:11 hamrayhamray No.859 路線A、路線B、路線C C++11 AC 2 ms 8568
Byte
411551 2019-12-24 01:14:17 hamrayhamray No.859 路線A、路線B、路線C C++11 WA - 8529
Byte
411533 2019-12-24 00:44:36 hamrayhamray No.424 立体迷路 C++11 AC 2 ms 8794
Byte
411525 2019-12-24 00:28:14 hamrayhamray No.523 LED C++11 AC 109 ms 7762
Byte
411523 2019-12-24 00:27:14 hamrayhamray No.523 LED C++11 WA - 7726
Byte
411495 2019-12-23 23:15:56 hamrayhamray No.955 ax^2+bx+c=0 C++11 WA - 8260
Byte
411351 2019-12-23 04:03:36 hamrayhamray No.30 たこやき工場 C++11 TLE - 7823
Byte
411348 2019-12-23 03:50:39 hamrayhamray No.16 累乗の加算 C++11 AC 3 ms 7372
Byte
411344 2019-12-23 03:45:00 hamrayhamray No.3 ビットすごろく C++11 AC 3 ms 7982
Byte
408113 2019-12-13 04:29:25 hamrayhamray No.610 区間賞(Section Award) C++11 AC 150 ms 7630
Byte
408102 2019-12-13 04:16:21 hamrayhamray No.788 トラックの移動 C++11 AC 419 ms 9786
Byte
408098 2019-12-13 04:13:54 hamrayhamray No.788 トラックの移動 C++11 WA - 9659
Byte
408093 2019-12-13 04:00:24 hamrayhamray No.788 トラックの移動 C++11 WA - 9653
Byte
400548 2019-11-22 23:25:06 hamrayhamray No.928 軽減税率? C++11 AC 27 ms 7478
Byte
400281 2019-11-22 22:36:04 hamrayhamray No.930 数列圧縮 C++11 AC 18 ms 8421
Byte
400233 2019-11-22 22:26:58 hamrayhamray No.930 数列圧縮 C++11 TLE - 9013
Byte
400203 2019-11-22 22:23:50 hamrayhamray No.930 数列圧縮 C++11 TLE - 8985
Byte
399984 2019-11-22 22:03:25 hamrayhamray No.929 よくあるボールを移動するやつ C++11 AC 10 ms 8111
Byte
399948 2019-11-22 22:00:45 hamrayhamray No.929 よくあるボールを移動するやつ C++11 WA - 8103
Byte
399607 2019-11-22 21:35:42 hamrayhamray No.927 Second Permutation C++11 AC 4 ms 8075
Byte
399406 2019-11-22 21:23:11 hamrayhamray No.926 休日の平均 C++11 AC 6 ms 7364
Byte
383225 2019-09-25 20:38:17 hamrayhamray No.30 たこやき工場 C++11 TLE - 6500
Byte
383215 2019-09-25 19:50:16 hamrayhamray No.12 限定された素数 C++11 AC 92 ms 7046
Byte
383212 2019-09-25 19:25:57 hamrayhamray No.12 限定された素数 C++11 WA - 8133
Byte
383208 2019-09-25 19:00:07 hamrayhamray No.12 限定された素数 C++11 TLE - 7076
Byte
383015 2019-09-25 01:28:43 hamrayhamray No.168 ものさし C++11 AC 105 ms 6662
Byte
383004 2019-09-25 00:51:15 hamrayhamray No.2 素因数ゲーム C++11 AC 2 ms 6144
Byte
383001 2019-09-25 00:32:55 hamrayhamray No.59 鉄道の旅 C++11 AC 18 ms 6175
Byte
382987 2019-09-24 23:30:47 hamrayhamray No.1 道のショートカット C++11 AC 18 ms 6690
Byte
382719 2019-09-23 21:45:20 hamrayhamray No.103 素因数ゲーム リターンズ C++11 AC 3 ms 6123
Byte
382695 2019-09-23 20:48:02 hamrayhamray No.103 素因数ゲーム リターンズ C++11 WA - 6043
Byte
382414 2019-09-22 18:37:52 hamrayhamray No.25 有限小数 C++11 AC 5 ms 6472
Byte
382270 2019-09-22 05:17:24 hamrayhamray No.17 2つの地点に泊まりたい C++11 AC 5 ms 6533
Byte
382269 2019-09-22 04:22:33 hamrayhamray No.278 連続する整数の和(2) C++11 AC 18 ms 6169
Byte
382263 2019-09-22 03:53:15 hamrayhamray No.278 連続する整数の和(2) C++11 WA - 5948
Byte
382260 2019-09-22 03:48:40 hamrayhamray No.6 使いものにならないハッシュ C++11 AC 12 ms 6588
Byte
382259 2019-09-22 03:45:14 hamrayhamray No.6 使いものにならないハッシュ C++11 WA - 6554
Byte
382258 2019-09-22 03:40:18 hamrayhamray No.6 使いものにならないハッシュ C++11 WA - 6710
Byte
382232 2019-09-21 23:18:53 hamrayhamray No.443 GCD of Permutation C++11 WA - 5980
Byte
382231 2019-09-21 22:53:21 hamrayhamray No.416 旅行会社 C++11 AC 538 ms 6960
Byte
382205 2019-09-21 21:19:06 hamrayhamray No.247 線形計画問題もどき C++11 AC 89 ms 5791
Byte
382191 2019-09-21 20:46:42 hamrayhamray No.318 学学学学学 C++11 AC 132 ms 5662
Byte
382189 2019-09-21 20:44:01 hamrayhamray No.318 学学学学学 C++11 AC 132 ms 5644
Byte
382186 2019-09-21 20:42:26 hamrayhamray No.318 学学学学学 C++11 AC 332 ms 5943
Byte
382181 2019-09-21 19:57:04 hamrayhamray No.891 隣接3項間の漸化式 C++11 AC 3 ms 5480
Byte
382176 2019-09-21 19:35:56 hamrayhamray No.890 移調の限られた旋法 C++11 AC 42 ms 5979
Byte
382173 2019-09-21 19:26:56 hamrayhamray No.890 移調の限られた旋法 C++11 WA - 5805
Byte
382166 2019-09-21 18:24:51 hamrayhamray No.889 素数! C++11 AC 3 ms 5309
Byte
382165 2019-09-21 18:23:54 hamrayhamray No.889 素数! C++11 WA - 5270
Byte
382163 2019-09-21 18:20:47 hamrayhamray No.888 約数の総和 C++11 AC 13 ms 4990
Byte
検索
結果
言語