data9824
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
583126 2020-11-23 07:06:42 👑 data9824data9824 No.1291 小手調べ C++11 AC 1 ms 319
Byte
580264 2020-11-15 04:00:50 👑 data9824data9824 No.1285 ゴミ捨て C++11 AC 43 ms 366
Byte
574019 2020-11-01 00:49:16 👑 data9824data9824 No.1271 初めての級数 C++11 AC 2 ms 552
Byte
574010 2020-11-01 00:31:24 👑 data9824data9824 No.1271 初めての級数 C++11 WA - 457
Byte
472333 2020-04-29 02:54:52 👑 data9824data9824 No.1009 面積の求め方 C++11 AC 5 ms 297
Byte
419686 2020-01-18 20:41:52 👑 data9824data9824 No.964 2020 C++11 AC 2 ms 256
Byte
413077 2020-01-01 02:46:46 👑 data9824data9824 No.929 よくあるボールを移動するやつ C++11 AC 17 ms 590
Byte
403261 2019-11-30 17:48:28 👑 data9824data9824 No.561 東京と京都 C++11 AC 2 ms 543
Byte
403232 2019-11-30 16:01:08 👑 data9824data9824 No.888 約数の総和 C++11 AC 5 ms 988
Byte
403231 2019-11-30 15:58:23 👑 data9824data9824 No.888 約数の総和 C++11 TLE - 932
Byte
403199 2019-11-30 14:43:11 👑 data9824data9824 No.9010 うるう年判定 Assembler AC 1 ms 961
Byte
403198 2019-11-30 14:42:46 👑 data9824data9824 No.9010 うるう年判定 Assembler WA - 961
Byte
403196 2019-11-30 14:40:37 👑 data9824data9824 No.9010 うるう年判定 Assembler RE - 963
Byte
403195 2019-11-30 14:40:10 👑 data9824data9824 No.9010 うるう年判定 C++11 CE - 961
Byte
403194 2019-11-30 14:39:03 👑 data9824data9824 No.9010 うるう年判定 Assembler RE - 955
Byte
379401 2019-09-14 03:38:23 👑 data9824data9824 No.871 かえるのうた C++11 AC 104 ms 927
Byte
379397 2019-09-14 02:53:09 👑 data9824data9824 No.871 かえるのうた C++11 TLE - 955
Byte
218033 2017-11-23 19:17:13 👑 data9824data9824 No.586 ダブルブッキング C++11 AC 2 ms 358
Byte
218032 2017-11-23 19:04:10 👑 data9824data9824 No.591 (^o^)/ C++11 AC 2 ms 162
Byte
185982 2017-07-02 15:18:43 👑 data9824data9824 No.537 ユーザーID C++11 AC 17 ms 493
Byte
185981 2017-07-02 15:13:30 👑 data9824data9824 No.537 ユーザーID C++11 WA - 487
Byte
162691 2017-04-01 00:29:30 👑 data9824data9824 No.3029 素因数 C++11 WA - 195
Byte
162654 2017-04-01 00:26:35 👑 data9824data9824 No.3029 素因数 Text WA - 5
Byte
162635 2017-04-01 00:25:15 👑 data9824data9824 No.3029 素因数 C++11 WA - 138
Byte
162578 2017-04-01 00:20:26 👑 data9824data9824 No.3025   Text AC 2 ms 4
Byte
162545 2017-04-01 00:18:33 👑 data9824data9824 No.3025   Whitespace RE - 518
Byte
162532 2017-04-01 00:18:06 👑 data9824data9824 No.3025   Whitespace WA - 520
Byte
162512 2017-04-01 00:16:43 👑 data9824data9824 No.3025   Whitespace WA - 519
Byte
162478 2017-04-01 00:14:26 👑 data9824data9824 No.3025   Whitespace WA - 519
Byte
162459 2017-04-01 00:13:03 👑 data9824data9824 No.3025   Whitespace WA - 519
Byte
162311 2017-04-01 00:00:09 👑 data9824data9824 No.3027 114514 C++11 AC 2 ms 160
Byte
162304 2017-03-31 23:59:30 👑 data9824data9824 No.3027 114514 C++11 WA - 160
Byte
162298 2017-03-31 23:58:35 👑 data9824data9824 No.3027 114514 C++11 WA - 160
Byte
162289 2017-03-31 23:57:20 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162287 2017-03-31 23:57:10 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162284 2017-03-31 23:56:52 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162280 2017-03-31 23:56:41 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162279 2017-03-31 23:56:30 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162274 2017-03-31 23:56:17 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162273 2017-03-31 23:56:04 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162271 2017-03-31 23:55:27 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162265 2017-03-31 23:54:58 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162253 2017-03-31 23:54:18 👑 data9824data9824 No.3027 114514 Text WA - 2
Byte
162226 2017-03-31 23:52:05 👑 data9824data9824 No.3025   Text WA - 4
Byte
162193 2017-03-31 23:49:02 👑 data9824data9824 No.3025   Text WA - 519
Byte
162172 2017-03-31 23:47:40 👑 data9824data9824 No.3026 Third Power Problem C++11 AC 2 ms 220
Byte
161693 2017-03-31 23:09:42 👑 data9824data9824 No.3023 素数判定するだけ C++11 AC 2 ms 457
Byte
161488 2017-03-31 22:56:34 👑 data9824data9824 No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) C++11 AC 2 ms 554
Byte
161338 2017-03-31 22:47:00 👑 data9824data9824 No.3021 データベースの練習 C++11 AC 547 ms 362
Byte
161172 2017-03-31 22:33:34 👑 data9824data9824 No.3020 サンシャイン◯崎 C++11 AC 4 ms 340
Byte
検索
結果
言語