developmaso
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
462159 2020-04-10 22:17:00 developmasodevelopmaso No.1020 Reverse C++14 AC 3 ms 4,588 bytes
454890 2020-04-01 22:09:25 developmasodevelopmaso No.3057 A xor B = C C++14 WA - 4,452 bytes
454843 2020-04-01 22:07:57 developmasodevelopmaso No.3057 A xor B = C C++14 WA - 4,460 bytes
454615 2020-04-01 22:00:09 developmasodevelopmaso No.3057 A xor B = C C++14 WA - 4,429 bytes
447346 2020-03-21 02:34:33 developmasodevelopmaso No.1010 折って重ねて C++14 AC 516 ms 4,759 bytes
446889 2020-03-20 22:14:07 developmasodevelopmaso No.1010 折って重ねて C++14 WA - 4,739 bytes
446694 2020-03-20 21:49:53 developmasodevelopmaso No.1010 折って重ねて C++14 WA - 4,649 bytes
446544 2020-03-20 21:38:23 developmasodevelopmaso No.1009 面積の求め方 C++14 AC 2 ms 4,725 bytes
439516 2020-03-06 22:07:03 developmasodevelopmaso No.1005 BOT対策 C++14 TLE - 4,403 bytes
439476 2020-03-06 22:03:17 developmasodevelopmaso No.1005 BOT対策 C++14 TLE - 4,359 bytes
438811 2020-03-06 21:26:48 developmasodevelopmaso No.1003 サイコロの実装 (1) C++14 AC 2 ms 4,059 bytes
436007 2020-02-28 21:51:40 developmasodevelopmaso No.999 てん vs. ほむ C++14 AC 23 ms 3,927 bytes
435785 2020-02-28 21:29:33 developmasodevelopmaso No.999 てん vs. ほむ C++14 WA - 3,959 bytes
435656 2020-02-28 21:22:35 developmasodevelopmaso No.998 Four Integers C++14 AC 2 ms 3,847 bytes
432721 2020-02-21 21:46:19 developmasodevelopmaso No.994 ばらばらコイン C++14 AC 34 ms 4,261 bytes
432543 2020-02-21 21:27:00 developmasodevelopmaso No.993 青色 C++14 AC 2 ms 3,805 bytes
432190 2020-02-21 03:20:28 developmasodevelopmaso No.990 N×Mマス計算(Kの倍数) C++14 AC 177 ms 4,139 bytes
432189 2020-02-21 03:16:37 developmasodevelopmaso No.990 N×Mマス計算(Kの倍数) C++14 WA - 4,245 bytes
432188 2020-02-21 03:15:48 developmasodevelopmaso No.990 N×Mマス計算(Kの倍数) C++14 WA - 4,246 bytes
430054 2020-02-14 22:11:54 developmasodevelopmaso No.989 N×Mマス計算(K以上) C++14 AC 26 ms 4,047 bytes
430024 2020-02-14 22:07:03 developmasodevelopmaso No.988 N×Mマス計算(総和) C++14 AC 26 ms 4,112 bytes
430004 2020-02-14 22:04:31 developmasodevelopmaso No.988 N×Mマス計算(総和) C++14 TLE - 4,110 bytes
429795 2020-02-14 21:43:30 developmasodevelopmaso No.987 N×Mマス計算(基本) C++14 AC 3 ms 4,032 bytes
429782 2020-02-14 21:42:11 developmasodevelopmaso No.987 N×Mマス計算(基本) C++14 WA - 4,033 bytes
428526 2020-02-11 15:25:11 developmasodevelopmaso No.982 Add C++14 WA - 3,993 bytes
428522 2020-02-11 15:23:42 developmasodevelopmaso No.982 Add C++14 WA - 3,990 bytes
428391 2020-02-11 14:24:14 developmasodevelopmaso No.982 Add C++14 WA - 3,990 bytes
428388 2020-02-11 14:23:39 developmasodevelopmaso No.982 Add C++14 WA - 3,990 bytes
424827 2020-02-01 14:48:07 developmasodevelopmaso No.978 Fibonacci Convolution Easy C++14 AC 28 ms 3,968 bytes
424445 2020-02-01 00:14:38 developmasodevelopmaso No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 WA - 4,225 bytes
424351 2020-01-31 23:21:55 developmasodevelopmaso No.978 Fibonacci Convolution Easy C++14 TLE - 4,209 bytes
423849 2020-01-31 22:06:22 developmasodevelopmaso No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 WA - 4,207 bytes
423762 2020-01-31 21:58:31 developmasodevelopmaso No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 WA - 4,038 bytes
423447 2020-01-31 21:36:54 developmasodevelopmaso No.976 2 の 128 乗と M C++14 AC 2 ms 3,781 bytes
423232 2020-01-31 21:26:07 developmasodevelopmaso No.975 ミスターマックスバリュ C++14 AC 23 ms 4,064 bytes
355143 2019-06-28 22:37:03 developmasodevelopmaso No.842 初詣 C++14 AC 2 ms 1,907 bytes
355100 2019-06-28 22:26:07 developmasodevelopmaso No.841 8/32 C++14 AC 2 ms 1,908 bytes
344899 2019-05-03 23:26:10 developmasodevelopmaso No.825 賢いお買い物 C++14 WA - 1,617 bytes
341062 2019-04-20 14:11:54 developmasodevelopmaso No.816 Beautiful tuples C++14 WA - 1,555 bytes
340810 2019-04-20 00:18:02 developmasodevelopmaso No.816 Beautiful tuples C++14 WA - 1,585 bytes
340808 2019-04-20 00:15:42 developmasodevelopmaso No.816 Beautiful tuples C++14 WA - 1,586 bytes
340520 2019-04-19 22:08:42 developmasodevelopmaso No.816 Beautiful tuples C++14 TLE - 1,576 bytes
340225 2019-04-19 21:28:56 developmasodevelopmaso No.815 Are you a traveller ? C++14 AC 2 ms 1,279 bytes
334497 2019-04-02 00:42:19 developmasodevelopmaso No.3043 yukicoderへようこそ! C++14 WA - 1,228 bytes
334495 2019-04-02 00:37:43 developmasodevelopmaso No.3043 yukicoderへようこそ! C++14 CE - 1 byte
334491 2019-04-02 00:34:26 developmasodevelopmaso No.3042 本棚 C++14 AC 2 ms 1,401 bytes
334486 2019-04-02 00:24:23 developmasodevelopmaso No.3041 なんとかのはなうらない C++14 AC 2 ms 1,240 bytes
334472 2019-04-02 00:14:00 developmasodevelopmaso No.3041 なんとかのはなうらない C++14 WA - 1,229 bytes
334452 2019-04-02 00:05:48 developmasodevelopmaso No.3040 A + B Problem C++14 AC 2 ms 1,250 bytes
334442 2019-04-02 00:01:41 developmasodevelopmaso No.3040 A + B Problem C++14 WA - 1,258 bytes
検索
結果
言語