fV9TwBhUoa9S3eV
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
394958 2019-10-31 09:10:42 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.897 compαctree Python3 AC 20 ms 381 bytes
394957 2019-10-31 09:07:27 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.897 compαctree Python3 TLE - 305 bytes
394956 2019-10-31 08:32:41 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.893 お客様を誘導せよ Python3 TLE
(最新)
--
AC
- 373 bytes
394873 2019-10-30 15:31:53 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.889 素数! Python3 AC 17 ms 419 bytes
394871 2019-10-30 15:28:41 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.889 素数! Python3 WA - 394 bytes
394865 2019-10-30 15:15:07 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.888 約数の総和 Python3 AC 331 ms 384 bytes
394863 2019-10-30 15:13:29 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.888 約数の総和 Python3 WA - 303 bytes
394861 2019-10-30 15:11:46 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.888 約数の総和 Python3 TLE - 251 bytes
394859 2019-10-30 15:10:57 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.888 約数の総和 Python3 WA - 267 bytes
394850 2019-10-30 14:56:24 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.882 約数倍数 Python3 AC 17 ms 181 bytes
394847 2019-10-30 14:51:44 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.863 計算量 Python3 AC 19 ms 109 bytes
394837 2019-10-30 14:23:05 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.858 わり算 Python3 AC 22 ms 189 bytes
394672 2019-10-29 15:45:10 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.851 テストケース Python3 AC 16 ms 568 bytes
394670 2019-10-29 15:43:33 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.851 テストケース Python3 WA - 568 bytes
394668 2019-10-29 15:40:00 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.851 テストケース Python3 WA - 489 bytes
394662 2019-10-29 15:07:56 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.846 メダル Python3 AC 16 ms 315 bytes
394636 2019-10-29 13:47:54 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.842 初詣 Python3 AC 169 ms 439 bytes
394635 2019-10-29 13:46:46 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.842 初詣 Python3 WA - 552 bytes
394452 2019-10-28 14:55:03 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.810 割った余りの個数 Python3 AC 16 ms 104 bytes
394447 2019-10-28 14:51:55 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.810 割った余りの個数 Python3 TLE - 239 bytes
394446 2019-10-28 14:48:45 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.810 割った余りの個数 Python3 TLE - 209 bytes
394442 2019-10-28 14:40:51 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.805 UMG Python3 AC 1232 ms 261 bytes
394441 2019-10-28 14:38:52 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.805 UMG Python3 RE - 262 bytes
394436 2019-10-28 14:29:30 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.796 well known Python3 AC 359 ms 128 bytes
394434 2019-10-28 14:03:31 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.792 真理関数をつくろう Python3 TLE
(最新)
--
AC
- 571 bytes
394433 2019-10-28 13:58:32 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.792 真理関数をつくろう Python3 WA - 570 bytes
394428 2019-10-28 13:19:19 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.785 色食い虫 Python3 AC 16 ms 225 bytes
392768 2019-10-25 13:23:12 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.745 letinopia raoha Python3 AC 17 ms 414 bytes
392767 2019-10-25 13:22:25 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.745 letinopia raoha Python3 WA - 448 bytes
392756 2019-10-25 11:08:57 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.740 幻の木 Python3 AC 332 ms 231 bytes
392749 2019-10-25 10:51:33 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.736 約比 Python3 AC 17 ms 343 bytes
392746 2019-10-25 10:49:17 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.736 約比 Python3 WA - 316 bytes
392739 2019-10-25 10:11:14 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.736 約比 Python3 TLE - 395 bytes
392736 2019-10-25 10:06:43 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.736 約比 Python3 WA - 426 bytes
392731 2019-10-25 09:41:48 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.735 接線 Python3 AC 18 ms 109 bytes
392728 2019-10-25 09:34:20 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.734 Careful Engineer Python3 AC 22 ms 214 bytes
392726 2019-10-25 09:22:04 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.734 Careful Engineer Python3 WA - 171 bytes
392588 2019-10-24 16:08:08 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.730 アルファベットパネル Python3 AC 16 ms 171 bytes
392585 2019-10-24 15:59:23 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.722 100×100=1000 Python3 AC 16 ms 289 bytes
392584 2019-10-24 15:57:20 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.722 100×100=1000 Python3 WA - 279 bytes
392583 2019-10-24 15:49:41 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.722 100×100=1000 Python3 WA - 187 bytes
392582 2019-10-24 15:44:05 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.717 ファッションへのこだわり Python3 AC 15 ms 201 bytes
392581 2019-10-24 15:37:24 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.713 素数の和 Python3 AC 17 ms 299 bytes
392580 2019-10-24 15:19:36 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.706 多眼生物の調査 Python3 WA - 275 bytes
392578 2019-10-24 14:57:01 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 AC 16 ms 370 bytes
392577 2019-10-24 14:54:52 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 WA - 362 bytes
392576 2019-10-24 14:46:55 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 WA - 240 bytes
392573 2019-10-24 14:30:06 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 WA - 136 bytes
392568 2019-10-24 14:24:48 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.682 Average Python3 AC 16 ms 165 bytes
392566 2019-10-24 14:20:50 fV9TwBhUoa9S3eVfV9TwBhUoa9S3eV No.677 10^Nの約数 Python3 AC 17 ms 244 bytes
検索
結果
言語