yuki2006
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
180289 2017-06-15 11:27:46 yuki2006yuki2006 No.512 魔法少女の追いかけっこ cLay AC 4 ms 158
Byte
178922 2017-06-09 23:39:01 yuki2006yuki2006 No.527 ナップサック容量問題 Go AC 23 ms 2696
Byte
178649 2017-06-09 22:34:26 yuki2006yuki2006 No.526 フィボナッチ数列の第N項をMで割った余りを求める Go AC 79 ms 207
Byte
178604 2017-06-09 22:29:04 yuki2006yuki2006 No.525 二度寝の季節 Go AC 3 ms 159
Byte
177819 2017-06-05 11:57:30 yuki2006yuki2006 No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ C# AC 64 ms 1000
Byte
177816 2017-06-05 11:38:05 yuki2006yuki2006 No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ C# AC 63 ms 1250
Byte
177815 2017-06-05 11:36:41 yuki2006yuki2006 No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ C# RE - 1255
Byte
175788 2017-05-28 23:06:09 yuki2006yuki2006 No.517 壊れたアクセサリー Go AC 3 ms 2763
Byte
174098 2017-05-18 10:42:32 yuki2006yuki2006 No.9012 提出公開用(テスト用) C# AC 23 ms 373
Byte
174092 2017-05-18 10:06:48 yuki2006yuki2006 No.9012 提出公開用(テスト用) C# AC 24 ms 482
Byte
174087 2017-05-18 09:47:23 yuki2006yuki2006 No.9004 ダミー問題(テスト用) C# AC 22 ms 629
Byte
169879 2017-04-30 02:46:17 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) cLay CE - 11
Byte
169876 2017-04-30 02:25:26 yuki2006yuki2006 No.509 塗りつぶしツール cLay AC 5 ms 204
Byte
169615 2017-04-29 00:06:19 yuki2006yuki2006 No.509 塗りつぶしツール Go AC 3 ms 2203
Byte
168054 2017-04-22 23:04:28 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) C++17(1z) AC 4 ms 110
Byte
167340 2017-04-21 22:25:24 yuki2006yuki2006 No.505 カードの数式2 Go WA - 2506
Byte
167278 2017-04-21 21:46:36 yuki2006yuki2006 No.504 ゲーム大会(ランキング) Go AC 217 ms 2079
Byte
164687 2017-04-07 23:35:31 yuki2006yuki2006 No.502 階乗を計算するだけ Go AC 8 ms 13020
Byte
164681 2017-04-07 23:33:31 yuki2006yuki2006 No.502 階乗を計算するだけ Go RE - 12975
Byte
164019 2017-04-07 21:55:12 yuki2006yuki2006 No.501 穴と文字列 Go AC 4 ms 2247
Byte
164013 2017-04-07 21:40:32 yuki2006yuki2006 No.500 階乗電卓 Go AC 3 ms 2229
Byte
164011 2017-04-07 21:36:27 yuki2006yuki2006 No.500 階乗電卓 Go WA - 2124
Byte
164003 2017-04-07 21:14:22 yuki2006yuki2006 No.499 7進数変換 Go AC 3 ms 2072
Byte
164002 2017-04-07 21:13:50 yuki2006yuki2006 No.499 7進数変換 Go WA - 2030
Byte
159815 2017-03-26 04:22:32 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) C# AC 24 ms 157
Byte
159814 2017-03-26 04:20:52 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) C# AC 31 ms 157
Byte
159813 2017-03-26 04:13:28 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 2 ms 12
Byte
158748 2017-03-21 20:04:51 yuki2006yuki2006 No.9002 FizzBuzz(テスト用) C# AC 46 ms 430
Byte
156856 2017-03-10 23:23:41 yuki2006yuki2006 No.490 yukiソート Go AC 18 ms 2231
Byte
156449 2017-03-10 21:19:10 yuki2006yuki2006 No.159 刺さらないUSB Python2 AC 17 ms 165
Byte
156448 2017-03-10 21:18:44 yuki2006yuki2006 No.159 刺さらないUSB PyPy2 MLE - 163
Byte
154796 2017-03-02 16:00:07 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) C AC 3 ms 66
Byte
153202 2017-02-26 15:32:27 yuki2006yuki2006 No.488 四角関係 Go AC 12 ms 931
Byte
153149 2017-02-26 13:35:29 yuki2006yuki2006 No.486 3 Straight Win(3連勝) Go AC 3 ms 270
Byte
151101 2017-02-19 12:17:12 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) PHP7 AC 9 ms 80
Byte
149384 2017-02-11 00:02:49 yuki2006yuki2006 No.483 マッチ並べ Go AC 4 ms 3170
Byte
149020 2017-02-10 22:36:39 yuki2006yuki2006 No.482 あなたの名は Go AC 32 ms 2297
Byte
148758 2017-02-10 21:54:02 yuki2006yuki2006 No.482 あなたの名は Go WA - 2297
Byte
148745 2017-02-10 21:28:40 yuki2006yuki2006 No.481 1から10 Go AC 3 ms 146
Byte
148744 2017-02-10 21:28:19 yuki2006yuki2006 No.481 1から10 Go WA - 146
Byte
148743 2017-02-10 21:24:54 yuki2006yuki2006 No.480 合計 Go AC 4 ms 1972
Byte
148003 2017-02-06 01:14:18 yuki2006yuki2006 No.476 正しくない平均 C++14 AC 4 ms 338
Byte
147255 2017-02-01 01:58:13 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 3 ms 12
Byte
147037 2017-01-31 00:13:21 yuki2006yuki2006 No.479 頂点は要らない Go AC 212 ms 2802
Byte
146389 2017-01-27 23:46:54 yuki2006yuki2006 No.478 一般門松列列 Go AC 5 ms 2370
Byte
146386 2017-01-27 23:46:03 yuki2006yuki2006 No.478 一般門松列列 Go WA - 2363
Byte
146367 2017-01-27 23:35:46 yuki2006yuki2006 No.477 MVP Go AC 8 ms 1995
Byte
146360 2017-01-27 23:31:59 yuki2006yuki2006 No.476 正しくない平均 Go AC 3 ms 2123
Byte
143575 2017-01-08 15:13:47 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 3 ms 12
Byte
143562 2017-01-08 14:21:56 yuki2006yuki2006 No.9000 Hello World! (テスト用) Text AC 3 ms 12
Byte
検索
結果
言語