sekiya9311
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
454381 2020-04-01 21:53:01 sekiya9311sekiya9311 No.3064 う し た ぷ に き あ く ん 笑 C# WA - 7040
Byte
416796 2020-01-13 21:04:17 sekiya9311sekiya9311 No.965 門松列が嫌い C# AC 35 ms 6999
Byte
416776 2020-01-13 21:01:28 sekiya9311sekiya9311 No.965 門松列が嫌い C# WA - 6965
Byte
416718 2020-01-13 20:54:24 sekiya9311sekiya9311 No.964 2020 C# AC 33 ms 6727
Byte
405269 2019-12-05 21:47:09 sekiya9311sekiya9311 No.942 プレゼント配り C# WA - 6522
Byte
405263 2019-12-05 21:25:25 sekiya9311sekiya9311 No.942 プレゼント配り C# WA - 6913
Byte
403794 2019-12-02 00:06:27 sekiya9311sekiya9311 No.939 and or C# AC 32 ms 6975
Byte
403420 2019-12-01 00:22:21 sekiya9311sekiya9311 No.938 賢人を探せ C# AC 70 ms 6842
Byte
396505 2019-11-08 21:50:33 sekiya9311sekiya9311 No.921 ずんだアロー C# WA - 7396
Byte
396492 2019-11-08 21:48:09 sekiya9311sekiya9311 No.921 ずんだアロー C# WA - 7397
Byte
396488 2019-11-08 21:47:14 sekiya9311sekiya9311 No.921 ずんだアロー C# WA - 7308
Byte
396480 2019-11-08 21:44:37 sekiya9311sekiya9311 No.921 ずんだアロー C# WA - 7431
Byte
396309 2019-11-08 21:25:43 sekiya9311sekiya9311 No.920 あかあお C# AC 33 ms 6658
Byte
394402 2019-10-28 00:45:25 sekiya9311sekiya9311 No.797 Noelちゃんとピラミッド C# AC 228 ms 7475
Byte
394343 2019-10-27 20:33:44 sekiya9311sekiya9311 No.903 太郎の確率 C# AC 36 ms 6119
Byte
394339 2019-10-27 20:28:53 sekiya9311sekiya9311 No.893 お客様を誘導せよ C# AC 115 ms 6834
Byte
394336 2019-10-27 20:25:53 sekiya9311sekiya9311 No.893 お客様を誘導せよ C# AC 117 ms 7021
Byte
394329 2019-10-27 20:09:32 sekiya9311sekiya9311 No.816 Beautiful tuples C# AC 37 ms 6755
Byte
394327 2019-10-27 19:37:13 sekiya9311sekiya9311 No.816 Beautiful tuples C# WA - 6595
Byte
394326 2019-10-27 19:34:25 sekiya9311sekiya9311 No.816 Beautiful tuples C# WA - 6575
Byte
394214 2019-10-27 01:31:21 sekiya9311sekiya9311 No.882 約数倍数 C# AC 33 ms 6372
Byte
394212 2019-10-27 01:04:03 sekiya9311sekiya9311 No.736 約比 C# AC 42 ms 6652
Byte
394211 2019-10-27 01:03:04 sekiya9311sekiya9311 No.736 約比 C# AC 42 ms 6652
Byte
394210 2019-10-27 00:58:31 sekiya9311sekiya9311 No.842 初詣 C# AC 37 ms 6456
Byte
394209 2019-10-27 00:52:13 sekiya9311sekiya9311 No.735 接線 C# AC 42 ms 6337
Byte
394208 2019-10-27 00:47:20 sekiya9311sekiya9311 No.887 Collatz C# AC 35 ms 6443
Byte
394207 2019-10-27 00:38:15 sekiya9311sekiya9311 No.740 幻の木 C# AC 44 ms 6568
Byte
393810 2019-10-26 00:26:18 sekiya9311sekiya9311 No.917 Make One With GCD C# AC 40 ms 7260
Byte
393182 2019-10-25 21:57:42 sekiya9311sekiya9311 No.915 Plus Or Multiple Operation C# AC 36 ms 7029
Byte
393172 2019-10-25 21:56:26 sekiya9311sekiya9311 No.915 Plus Or Multiple Operation C# WA - 7037
Byte
393146 2019-10-25 21:53:24 sekiya9311sekiya9311 No.915 Plus Or Multiple Operation C# WA - 7028
Byte
393073 2019-10-25 21:42:57 sekiya9311sekiya9311 No.915 Plus Or Multiple Operation C# WA - 7176
Byte
393064 2019-10-25 21:41:13 sekiya9311sekiya9311 No.915 Plus Or Multiple Operation C# TLE - 7141
Byte
392986 2019-10-25 21:29:34 sekiya9311sekiya9311 No.914 Omiyage C# AC 42 ms 7094
Byte
392677 2019-10-24 23:46:21 sekiya9311sekiya9311 No.875 Range Mindex Query C# AC 509 ms 9068
Byte
392097 2019-10-20 23:56:35 sekiya9311sekiya9311 No.786 京都大学の過去問 C# AC 34 ms 6448
Byte
392096 2019-10-20 23:53:44 sekiya9311sekiya9311 No.892 タピオカ C# AC 34 ms 6389
Byte
392095 2019-10-20 23:50:37 sekiya9311sekiya9311 No.806 木を道に C# AC 302 ms 6707
Byte
392094 2019-10-20 23:41:42 sekiya9311sekiya9311 No.800 四平方定理 C# AC 907 ms 7115
Byte
392092 2019-10-20 23:39:29 sekiya9311sekiya9311 No.800 四平方定理 C# AC 221 ms 7157
Byte
392090 2019-10-20 23:31:04 sekiya9311sekiya9311 No.800 四平方定理 C# TLE - 7063
Byte
391840 2019-10-19 17:22:33 sekiya9311sekiya9311 No.779 Heisei C# AC 38 ms 6098
Byte
391838 2019-10-19 17:17:53 sekiya9311sekiya9311 No.779 Heisei C#(mono) AC 35 ms 6023
Byte
391837 2019-10-19 17:16:12 sekiya9311sekiya9311 No.779 Heisei C# AC 32 ms 6023
Byte
391836 2019-10-19 17:12:58 sekiya9311sekiya9311 No.857 素振り C# AC 31 ms 5955
Byte
391835 2019-10-19 17:11:22 sekiya9311sekiya9311 No.841 8/32 C# AC 36 ms 6156
Byte
391834 2019-10-19 17:08:42 sekiya9311sekiya9311 No.810 割った余りの個数 C# AC 39 ms 5906
Byte
391832 2019-10-19 17:06:25 sekiya9311sekiya9311 No.756 チャンパーノウン定数 (1) C# AC 31 ms 5932
Byte
391828 2019-10-19 17:04:04 sekiya9311sekiya9311 No.773 コンテスト C# AC 84 ms 5993
Byte
391826 2019-10-19 17:02:19 sekiya9311sekiya9311 No.796 well known C# AC 54 ms 6038
Byte
検索
結果
言語