kzyKT
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
485141 2020-05-22 21:31:03 kzyKTkzyKT No.1058 素敵な数 C++11 AC 186 ms 1406
Byte
484956 2020-05-22 21:24:58 kzyKTkzyKT No.1058 素敵な数 C++11 WA - 1295
Byte
484907 2020-05-22 21:23:42 kzyKTkzyKT No.1058 素敵な数 C++11 WA - 1271
Byte
484831 2020-05-22 21:21:58 kzyKTkzyKT No.1057 素敵な日 C++11 AC 2 ms 1050
Byte
482258 2020-05-15 22:41:56 kzyKTkzyKT No.1054 Union add query C++11 TLE - 3397
Byte
482009 2020-05-15 21:56:27 kzyKTkzyKT No.1053 ゲーミング棒 C++11 AC 69 ms 1317
Byte
481967 2020-05-15 21:50:27 kzyKTkzyKT No.1053 ゲーミング棒 C++11 WA - 1352
Byte
481939 2020-05-15 21:48:28 kzyKTkzyKT No.1053 ゲーミング棒 C++11 WA - 1265
Byte
481832 2020-05-15 21:39:03 kzyKTkzyKT No.1052 電子機器X C++11 AC 5 ms 1112
Byte
481761 2020-05-15 21:32:41 kzyKTkzyKT No.1052 電子機器X C++11 WA - 1106
Byte
479147 2020-05-08 23:11:19 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1833
Byte
479137 2020-05-08 23:09:56 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1824
Byte
479130 2020-05-08 23:08:17 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1823
Byte
479052 2020-05-08 22:52:41 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1581
Byte
479044 2020-05-08 22:51:50 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1596
Byte
478906 2020-05-08 22:30:08 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1568
Byte
478903 2020-05-08 22:29:34 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1567
Byte
478890 2020-05-08 22:28:07 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1533
Byte
478878 2020-05-08 22:26:35 kzyKTkzyKT No.1051 PQ Permutation C++11 WA - 1532
Byte
478700 2020-05-08 22:08:14 kzyKTkzyKT No.1050 Zero (Maximum) C++11 AC 12 ms 1581
Byte
478666 2020-05-08 22:05:24 kzyKTkzyKT No.1049 Zero (Exhaust) C++11 AC 9 ms 1120
Byte
478240 2020-05-08 21:37:37 kzyKTkzyKT No.1048 Zero (Advanced) C++11 AC 3 ms 1163
Byte
477884 2020-05-08 21:25:13 kzyKTkzyKT No.1047 Zero (Novice) C++11 AC 4 ms 1082
Byte
477833 2020-05-08 21:23:28 kzyKTkzyKT No.1046 Fruits Rush C++11 AC 5 ms 1113
Byte
477822 2020-05-08 21:23:19 kzyKTkzyKT No.1046 Fruits Rush C++11 WA - 1112
Byte
477758 2020-05-08 21:22:04 kzyKTkzyKT No.1046 Fruits Rush C++11 WA - 1112
Byte
477688 2020-05-08 21:21:08 kzyKTkzyKT No.1046 Fruits Rush C++11 WA - 1109
Byte
477673 2020-05-08 21:20:36 kzyKTkzyKT No.1046 Fruits Rush C++11 WA - 1087
Byte
474846 2020-05-01 22:56:13 kzyKTkzyKT No.1045 直方体大学 C++11 AC 1053 ms 1978
Byte
474602 2020-05-01 22:24:16 kzyKTkzyKT No.1043 直列大学 C++11 AC 74 ms 1968
Byte
474589 2020-05-01 22:22:31 kzyKTkzyKT No.1043 直列大学 C++11 WA - 1958
Byte
474576 2020-05-01 22:21:32 kzyKTkzyKT No.1043 直列大学 C++11 WA - 1957
Byte
473910 2020-05-01 21:37:18 kzyKTkzyKT No.1042 愚直大学 C++11 AC 4 ms 1270
Byte
473867 2020-05-01 21:35:31 kzyKTkzyKT No.1042 愚直大学 C++11 WA - 1269
Byte
473659 2020-05-01 21:25:58 kzyKTkzyKT No.1040 垂直大学 C++11 AC 5 ms 1176
Byte
473649 2020-05-01 21:25:35 kzyKTkzyKT No.1041 直線大学 C++11 AC 6 ms 1556
Byte
473537 2020-05-01 21:22:17 kzyKTkzyKT No.1040 垂直大学 C++11 CE - 1177
Byte
469399 2020-04-24 21:55:41 kzyKTkzyKT No.1035 Color Box C++11 AC 92 ms 2191
Byte
469354 2020-04-24 21:51:21 kzyKTkzyKT No.1034 テスターのふっぴーさん C++11 AC 5 ms 1528
Byte
469348 2020-04-24 21:50:38 kzyKTkzyKT No.1034 テスターのふっぴーさん C++11 WA - 1541
Byte
468941 2020-04-24 21:20:34 kzyKTkzyKT No.1033 乱数サイ C++11 AC 4 ms 1114
Byte
468435 2020-04-23 13:21:48 kzyKTkzyKT No.1032 数数え C++11 AC 138 ms 1205
Byte
465508 2020-04-17 21:30:16 kzyKTkzyKT No.1027 U+1F4A0 C++11 WA - 1206
Byte
465421 2020-04-17 21:25:36 kzyKTkzyKT No.1027 U+1F4A0 C++11 WA - 1234
Byte
464139 2020-04-14 16:55:50 kzyKTkzyKT No.1026 OGAWA's New Keyboard C++11 AC 8 ms 1318
Byte
458363 2020-04-03 23:32:34 kzyKTkzyKT No.1015 おつりは要らないです C++11 AC 35 ms 1604
Byte
457388 2020-04-03 21:49:08 kzyKTkzyKT No.1015 おつりは要らないです C++11 WA - 1804
Byte
457359 2020-04-03 21:47:05 kzyKTkzyKT No.1015 おつりは要らないです C++11 WA - 1769
Byte
454153 2020-04-01 21:46:20 kzyKTkzyKT No.3062 A + B Ruby WA - 101
Byte
453928 2020-04-01 21:40:08 kzyKTkzyKT No.3063 幅優先探索 C++11 AC 28 ms 1544
Byte
検索
結果
言語