Laika
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
748970 2022-03-26 00:24:10 LaikaLaika No.1883 SLASH Python3 AC 31 ms 57 bytes
646651 2021-04-09 23:31:36 LaikaLaika No.1470 Mex Sum C++17 AC 38 ms 449 bytes
646650 2021-04-09 23:30:48 LaikaLaika No.1470 Mex Sum C++17 WA - 450 bytes
535875 2020-08-21 23:11:29 LaikaLaika No.1175 Simultaneous Equations Python3 AC 36 ms 164 bytes
535852 2020-08-21 23:07:49 LaikaLaika No.1179 Quadratic Equation Python3 AC 37 ms 341 bytes
535828 2020-08-21 23:04:47 LaikaLaika No.1179 Quadratic Equation Python3 WA - 296 bytes
535795 2020-08-21 23:00:01 LaikaLaika No.1178 Can you draw a Circle? Python3 WA
(最新)
--
AC
- 159 bytes
530235 2020-08-14 21:53:06 LaikaLaika No.1168 Digit Sum Sequence Python3 AC 30 ms 77 bytes
528111 2020-08-11 14:54:36 LaikaLaika No.1146 土偶Ⅰ C++17 AC 15 ms 429 bytes
519238 2020-07-27 05:53:54 LaikaLaika No.1133 キムワイプイーター C++17 AC 15 ms 2,731 bytes
512062 2020-07-16 02:55:27 LaikaLaika No.1108 移調 C++17 AC 3 ms 2,266 bytes
511971 2020-07-15 20:55:21 LaikaLaika No.1107 三善アクセント C++17 AC 2 ms 222 bytes
500151 2020-06-20 05:22:27 LaikaLaika No.1083 余りの余り C++17 WA - 413 bytes
500149 2020-06-20 05:10:41 LaikaLaika No.1082 XORのXOR C++17 AC 5 ms 345 bytes
500148 2020-06-20 05:06:57 LaikaLaika No.1081 和の和 C++17 AC 2 ms 409 bytes
489348 2020-05-30 00:33:28 LaikaLaika No.1064 ∪∩∩ / Cup Cap Cap C++17 AC 2 ms 2,335 bytes
489333 2020-05-30 00:25:50 LaikaLaika No.1063 ルートの計算 / Sqrt Calculation C++17 AC 2 ms 2,646 bytes
481516 2020-05-15 09:13:25 LaikaLaika No.1047 Zero (Novice) C++17 AC 2 ms 2,284 bytes
481515 2020-05-15 09:12:55 LaikaLaika No.1047 Zero (Novice) C++17 WA - 2,249 bytes
472196 2020-04-28 22:59:44 LaikaLaika No.1034 テスターのふっぴーさん C++17 AC 2 ms 383 bytes
472194 2020-04-28 22:58:43 LaikaLaika No.1034 テスターのふっぴーさん C++17 WA - 370 bytes
472193 2020-04-28 22:58:25 LaikaLaika No.1034 テスターのふっぴーさん C++17 CE - 369 bytes
468125 2020-04-22 17:51:10 LaikaLaika No.51 やる気の問題 C++17 RE - 2,214 bytes
465294 2020-04-17 20:44:28 LaikaLaika No.617 Nafmo、買い出しに行く C++17 AC 67 ms 439 bytes
465289 2020-04-17 20:32:31 LaikaLaika No.897 compαctree C++17 AC 2 ms 363 bytes
465283 2020-04-17 20:28:29 LaikaLaika No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) C++17 AC 2 ms 556 bytes
465282 2020-04-17 20:27:05 LaikaLaika No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) C++17 WA - 527 bytes
465280 2020-04-17 20:26:12 LaikaLaika No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) C++17 WA - 531 bytes
465278 2020-04-17 20:25:07 LaikaLaika No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) C++17 WA - 490 bytes
465271 2020-04-17 20:16:49 LaikaLaika No.717 ファッションへのこだわり C++17 AC 3 ms 290 bytes
465262 2020-04-17 20:07:34 LaikaLaika No.88 次はどっちだ C++17 AC 2 ms 370 bytes
465259 2020-04-17 20:03:07 LaikaLaika No.88 次はどっちだ C++17 WA - 369 bytes
465258 2020-04-17 19:57:04 LaikaLaika No.57 ミリオンダイス C++17 AC 2 ms 165 bytes
465257 2020-04-17 19:55:34 LaikaLaika No.445 得点 C++17 AC 2 ms 178 bytes
465256 2020-04-17 19:53:19 LaikaLaika No.99 ジャンピング駒 C++17 AC 46 ms 274 bytes
464115 2020-04-14 16:24:02 LaikaLaika No.1020 Reverse Python3 AC 39 ms 145 bytes
464109 2020-04-14 16:21:04 LaikaLaika No.1020 Reverse Python3 TLE - 120 bytes
464105 2020-04-14 16:17:51 LaikaLaika No.1026 OGAWA's New Keyboard C++17 AC 28 ms 397 bytes
452864 2020-04-01 20:12:00 LaikaLaika No.3040 A + B Problem Text AC 2 ms 5 bytes
452863 2020-04-01 20:11:37 LaikaLaika No.3047 Riddle of Cards Python3 AC 16 ms 49 bytes
452862 2020-04-01 20:09:47 LaikaLaika No.3010 Print inside /bin Bash AC 5 ms 10 bytes
447178 2020-03-20 23:24:41 LaikaLaika No.1009 面積の求め方 Python3 AC 30 ms 50 bytes
442483 2020-03-11 10:03:15 LaikaLaika No.1004 サイコロの実装 (2) C++17 WA - 2,415 bytes
440455 2020-03-07 03:57:17 LaikaLaika No.1003 サイコロの実装 (1) Python3 AC 32 ms 36 bytes
437794 2020-03-05 02:02:31 LaikaLaika No.999 てん vs. ほむ C++17 AC 32 ms 2,401 bytes
437793 2020-03-05 01:53:18 LaikaLaika No.999 てん vs. ほむ C++17 WA - 2,364 bytes
436590 2020-02-29 13:43:35 LaikaLaika No.998 Four Integers C++17 AC 2 ms 2,097 bytes
432578 2020-02-21 21:29:40 LaikaLaika No.994 ばらばらコイン C++17 AC 20 ms 2,118 bytes
432460 2020-02-21 21:22:21 LaikaLaika No.993 青色 Python3 AC 31 ms 34 bytes
430359 2020-02-14 23:06:44 LaikaLaika No.989 N×Mマス計算(K以上) C++17 AC 29 ms 845 bytes
検索
結果
言語