None
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
649578 2021-04-18 20:10:28 NoneNone No.1301 Strange Graph Shortest Path PyPy3 AC 1333 ms 3996
Byte
649540 2021-04-18 18:30:44 NoneNone No.1301 Strange Graph Shortest Path PyPy3 WA - 3840
Byte
648876 2021-04-16 22:17:07 NoneNone No.801 エレベーター PyPy3 AC 669 ms 496
Byte
648818 2021-04-16 22:00:19 NoneNone No.801 エレベーター PyPy3 WA - 11314
Byte
648801 2021-04-16 21:57:44 NoneNone No.801 エレベーター PyPy3 TLE - 11306
Byte
648721 2021-04-16 21:38:02 NoneNone No.374 コイン PyPy3 AC 36 ms 56
Byte
647763 2021-04-14 03:39:35 NoneNone No.763 Noelちゃんと木遊び PyPy3 AC 446 ms 918
Byte
647719 2021-04-13 23:30:47 NoneNone No.1171 Runs in Subsequences PyPy3 AC 198 ms 337
Byte
647718 2021-04-13 23:30:12 NoneNone No.1171 Runs in Subsequences PyPy3 TLE - 321
Byte
646942 2021-04-10 18:48:16 NoneNone No.917 Make One With GCD PyPy3 AC 80 ms 279
Byte
646905 2021-04-10 17:29:19 NoneNone No.917 Make One With GCD PyPy3 TLE - 600
Byte
646901 2021-04-10 17:11:43 NoneNone No.1221 木 *= 3 PyPy3 AC 499 ms 11168
Byte
646895 2021-04-10 16:53:52 NoneNone No.1374 Absolute Game PyPy3 AC 96 ms 292
Byte
644747 2021-04-05 04:06:15 NoneNone No.848 なかよし旅行 PyPy3 AC 693 ms 3308
Byte
644745 2021-04-05 03:51:06 NoneNone No.848 なかよし旅行 PyPy3 WA - 3671
Byte
644743 2021-04-05 03:45:06 NoneNone No.848 なかよし旅行 PyPy3 WA - 3765
Byte
644742 2021-04-05 03:42:36 NoneNone No.848 なかよし旅行 PyPy3 WA - 3765
Byte
644741 2021-04-05 03:14:58 NoneNone No.848 なかよし旅行 PyPy3 WA - 3293
Byte
644740 2021-04-05 03:09:06 NoneNone No.848 なかよし旅行 PyPy3 TLE - 3289
Byte
644626 2021-04-04 21:03:49 NoneNone No.885 アマリクエリ PyPy3 AC 989 ms 293
Byte
644532 2021-04-04 16:37:31 NoneNone No.1340 おーじ君をさがせ PyPy3 AC 1092 ms 11087
Byte
644515 2021-04-04 16:25:57 NoneNone No.1340 おーじ君をさがせ PyPy3 WA - 11086
Byte
644505 2021-04-04 16:03:25 NoneNone No.184 たのしい排他的論理和(HARD) PyPy3 AC 239 ms 3400
Byte
643771 2021-04-03 01:39:15 NoneNone No.184 たのしい排他的論理和(HARD) PyPy3 AC 3425 ms 10990
Byte
643676 2021-04-02 23:45:44 NoneNone No.184 たのしい排他的論理和(HARD) PyPy3 AC 3578 ms 11014
Byte
643669 2021-04-02 23:43:22 NoneNone No.184 たのしい排他的論理和(HARD) PyPy3 WA - 11014
Byte
643635 2021-04-02 23:23:59 NoneNone No.904 サメトロ PyPy3 WA - 5768
Byte
641426 2021-04-01 22:27:47 NoneNone No.904 サメトロ PyPy3 AC 111 ms 5249
Byte
634073 2021-03-26 07:35:53 NoneNone No.904 サメトロ PyPy3 WA - 155
Byte
634067 2021-03-26 07:00:40 NoneNone No.1281 Cigarette Distribution PyPy3 AC 306 ms 214
Byte
634062 2021-03-26 06:29:26 NoneNone No.1433 Two color sequence PyPy3 AC 160 ms 352
Byte
634061 2021-03-26 06:14:26 NoneNone No.117 組み合わせの数 PyPy3 AC 554 ms 5718
Byte
634060 2021-03-26 06:13:02 NoneNone No.117 組み合わせの数 PyPy3 WA - 5636
Byte
634058 2021-03-26 06:11:57 NoneNone No.117 組み合わせの数 PyPy3 WA - 5648
Byte
634056 2021-03-26 06:04:23 NoneNone No.117 組み合わせの数 PyPy3 WA - 5815
Byte
634055 2021-03-26 06:03:07 NoneNone No.117 組み合わせの数 PyPy3 RE - 5658
Byte
634052 2021-03-26 05:45:58 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 AC 945 ms 3134
Byte
634043 2021-03-26 04:33:07 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 AC 1394 ms 3427
Byte
634042 2021-03-26 04:28:55 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 TLE - 3405
Byte
634041 2021-03-26 04:25:18 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 MLE - 3374
Byte
634040 2021-03-26 04:19:06 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 WA - 3282
Byte
634039 2021-03-26 04:18:03 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 TLE - 3274
Byte
634038 2021-03-26 04:02:11 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 WA - 2950
Byte
634036 2021-03-26 03:51:15 NoneNone No.416 旅行会社 PyPy3 WA - 2825
Byte
634030 2021-03-26 03:35:18 NoneNone No.1396 Giri PyPy3 AC 790 ms 3196
Byte
634029 2021-03-26 03:23:54 NoneNone No.1396 Giri PyPy3 AC 88 ms 3335
Byte
634027 2021-03-26 03:11:25 NoneNone No.1396 Giri PyPy3 TLE - 3259
Byte
634023 2021-03-26 00:57:26 NoneNone No.467 隠されていたゲーム PyPy3 AC 38 ms 236
Byte
634022 2021-03-26 00:49:53 NoneNone No.467 隠されていたゲーム PyPy3 WA - 218
Byte
634014 2021-03-26 00:10:45 NoneNone No.1036 Make One With GCD 2 PyPy3 AC 849 ms 5288
Byte
検索
結果
言語